nepřihlášený | přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

POMOCNK

Zobrazovanie zpasov
Zpasy s na hlavnej strnke zobrazovan v trieden poda turnajov na ktorom sa hraj. Vyie v porad s zpasy z turnajov s vyou dotciou. Zpasy s rozdelen do 4 podsekci a to: 1. zpasy s dotciou 50 tis. USD a viac, 2. zpasy s dotciou menej ako 50 tis. USD, 3. kvalifikcie, 4. pohre. V strednom stpci s zobrazen nzvy turnajov, spolu s urenm dotcie a povrchu, ktor sa hraj v tdni z ktorho de je zvolen v kalendri. Kliknutm na nzov turnaja sa uvateovi zobrazia zpasy z danho turnaja. Kliknutm na krajinu pri turnaji, sa zobrazia turnaje z danej krajiny. Ak je k dispozci oficilna strnka turnaja tak pod nzvom turnaja, resp. pod dotciou sa zobrazuje npis www, spolu s ikonkou, ktor indikuje, e pri danom turnaji je k dispozcii aj oficilna strnka turnaja, na ktor sa uvate dostane kliknutm na npis www uveden pod turnajom.

Konkrtne zpasy z vybranho da s zobrazovan v avej asti hlavnej strnky. Ak je k dispozci vsledok zpasu, tak veda mien hrov s uveden vsledky jednotlivch setov, resp. celho zpasu. Ak je hr na danom turnaji nasaden, nasadenie sa zobrazuje za menom hra v hranatej ztvorke. Ak je k dispozci postavenie hra v rebrku ATP, resp. WTA v ase, ke sa hral zpas, tak toto postavenie sa zobrazuje v okrhlej ztvorke za menom hra. Napr. Russell Michael (USA) [5] (144) dan hr bol nasaden na turnaji, z ktorho je dan zpas, ako 5 a v ase ke sa hral zpas bol na 144. mieste v rebrku ATP.

Vber kritri pre vpoet tatistk a zobrazenie zpasov
Uvate ma k dispozci vek poet monost nastavenia kritri pre vpoet tatistk a zobrazenie zpasov u hra, resp. pri porovnan hrov. Ak si d zobrazi zpasy hra alebo porovnanie hrov v konkrtnom zpase, tak systm automaticky rozpozn na akom povrchu sa dan zpas hr, ak je dotcia danho turnaja a v akom kole sa zpas hr a na zklade toho vyberie zpasy danho hra, resp. hrov a vypota tatistiku jednotlivch hrov poda zvolench kritri za obdobie poslednch 360 dn.

Predikcia vsledkov / zisovanie pravdepodobnosti vhry hrov
Pri zpasoch dvojhry, na ktor vypsala kurz aspo jedna stvkov kancelria, resp. pri vyhadan a porovnan dvoch hrov sa automaticky vypotava pravdepodobnos vhry hra. Zisuj sa tatistiky jednotlivch hrov na povrchu na ktorom sa hr dan zpas za poslednch 360 dn a na zklade spenosti, potu zpasov, spenosti hra, ktor je bookmejkrami ohodnoten ako favorit, ako favorit, resp. spenosti hra, ktor je bookmejkrami ohodnoten ako outsider, ako outsider, na povrchu, na ktorom sa hr dan zpas a aj na zklade kurzov, ktor vypsali bookmejkri, sa uruje pravdepodobnos vhry jednotlivch hrov. Odhad pravdepodobnosti je tm objektvnej, m je pre zvolen kritri viac zpasov. Poet njdench zpasov njdete pod dtumom narodenia hra (ak dtum narodenia je k dispozcii). Na urenie pravdepodobnosti, poda ktorej by sa mal tipujci orientova pri urovan vaza zpasu odporame zada kritria, pri ktorch sa do tatistk berie minimlne 20 zpasov. Ako prv odporame prezrie si tatistiku a zpasy na povrchu, na ktorom sa hr zpas, v turnajoch s podobnou dotciou, v kole (alebo spolu aj v nich kolch) v akom sa hr zvolen zpas, za obdobie poslednch 360 dn. Ako alie kritriu odporame prezrie si dan zpas pri zakrtnutch vetkch kolch, vetkch turnajoch, bez rozdielu dotcie, s vberom zobrazenia zpasov len na hlavnch turnajoch, resp. len na dotcich (zle od vybranho zpasu), na povrchu, na ktorom sa hr dan zpas, za obdobie poslednch 360 dn. Postupnm zobrazovanm jednotlivch tatistk a analyzovanm zpasov hrov (s akmi hrmi hrali, ak bolo ich postavenie na rebrku...) by mal uvate dospie k tipu na vaza zpasa. Hlavn draz pri zisovan predikcie vsledku by sa mal kls na zpasy, ktor sa hrali na povrchu, na ktorom sa bude hra hodnoten zpas.

FAVORIT vs. OUTSIDER
Pri tchto tatistikch sa berie do vahy hodnotenie bookmakerov, resp. priemern kurzy, ktor boli vypsan na dan zpas u stvkovch kancelri, ktorch kurzy sa eviduj. Ak je priemern kurz na vazstvo hra vy ako priemern kurz na vazstvo spera, hr sa berie do tatistk ako outsider a opane ak je priemern kurz na vazstvo hra ni ako priemern kurz na vazstvo spera, hr sa berie do tatistk ako favorit. Zpas, kde figuruje dan hr sa berie do tatistk ak s aspo v jednej zo stvkovch kancelri, ktorch kurzy evidujeme vypsan kurzy na dan zpas.

Zobrazenie tatistiky hra
Na zobrazenie tatistk hra bude uvate presmerovan kliknutm na meno hra. Na meno hra me nvtevnk klikn pri zpase v ktorom hr dan hr alebo si nech vyhada hra zadanm asti mena hra vo vyhadvacom formulri na hlavnej strnke, resp. kliknutm na meno hra v rebrku.
1. Zobrazenie tatistk kliknutm na meno hra pri zpase v ktorom dan hr hral, resp. bude hra. Kliknutm na meno uvate presmerovan na tatistiky hra s prihliadnutm na povrch, kolo, dotciu, dvojhru / tvorhru, hlavn turnaj resp. kvalifikciu, poda informci o zpase na ktorom dan hr hral, resp. bude hra.
2. Zobrazenie tatistk kliknutm na njden meno hra poda kritri zadanch do vyhadvacieho formulra, resp. kliknutm na meno hra v rebrku. Kliknutm na meno hra je uvate presmerovan na tatistiky hra na vetkch povrchoch, vo vetkch dostupnch zpasoch s dotciou viac ako 100 tis. USD, vo vetkch kolch.

18+